Relacja- 2014

VII Konferencja „ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, ul. Targowa 74, 10 – 11 września 2014 roku

Blisko 200 uczestników reprezentujących 90 firm, przedstawiciele Sejmu, ministerstwa i najważniejszych urzędów związanych z koleją w Polsce. Reprezentacyjna siedziba PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. okazała się za mała, aby pomieścić wszystkich którzy byli zainteresowani poznaniem planów PKP PLK SA związanych z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury kolejowej.

17 mld zł jakie ma w planach zainwestować narodowy zarządca infrastruktury kolejowej były przyczynkiem do zorganizowania spotkania podczas, którego inwestor mógłby przedstawić swoje plany maksymalizacji wykorzystania środków przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury. Konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przyciągnęła do Warszawy szerokie grono przedsiębiorców (blisko 200 uczestników konferencji), którzy albo już są albo planują wejść w kooperację z PKP PLK SA.
Wydarzenie otworzył dyrektor Izby Adam Musiał, który wraz z wiceprezesem Izby Sławomirem Jankowskim oraz wicedyrektor Dorotą Markiewicz wręczyli certyfikaty przyjęcia w poczet firm zrzeszonych sześciu firmom:
UNITOR B. Sp. z o.o., MODUS S.A., KOLTECH Sp. z o.o., POLTOR Sp. z o.o., TOR Sp. z o.o., FHU PARTNER.
Z ramienia PKP PLK natomiast oficjalnego otwarcia dokonał prezes zarządu Remigiusz Paszkiewicz nakreślając w krótkim przemówieniu cele spotkania oraz efekty jakie zarządca infrastruktury kolejowej chciałby uzyskać po jego zakończeniu.
Organizatorzy podzielili konferencję na tematyczne panele dotyczące inwestycji, projektów i modernizacji (panel I), finansowania i procedur (panel II) oraz technologii i usług (panel III). Całość poprzedziły natomiast prezentacje i przemówienia gości zaproszonych do udziału w konferencji.
W tej części pierwszym prelegentem był poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Po nim głos zabrał Tomasz Warsza, Radca Ministra z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który omówił kluczowe kierunki zmian w zasadach finansowania infrastruktury kolejowej w kontekście wyzwań rozwojowych sektora kolejowego. Warsza przedstawił zatem źródła finasowania transportu kolejowego w Polsce podstawowe (Fundusz Spójności (finansujący POIiŚ), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (finansujący RPO), Fundusz TEN-T) jak i krajowe (budżet państwa, Fundusz Kolejowy, środki własne zarządcy). Ponadto spora część wykładu dotyczyła finansowania transportu kolejowego według Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). W tym wypadku do najistotniejszych zadań prelegent zaliczył:
– koncentrację środków będących w dyspozycji Funduszu Kolejowego na realizację zadań związanych z modernizacją i rewitalizacją infrastruktury kolejowej,
– wdrożenie wieloletniego systemu kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej,
– tworzenie warunków pozwalających na obniżenie kosztów transportu kolejowego, wykorzystanie jako podstawowych źródeł finansowania: budżetu państwa, środków UE, Funduszu Kolejowego i środków własnych zarządcy infrastruktury,
– zastąpienie dotychczasowego jednorocznego cyklu planowania finansowania infrastruktury kolejowej przez system finansowania infrastruktury ze źródeł publicznych w okresie wieloletnim.
Urząd Transportu Kolejowego reprezentował Michał Zięba , naczelnik, który skupił się na wybranych aspektach związanych z dopuszczaniem do eksploatacji zmodernizowanych linii kolejowych. Z ramienia Instytutu Kolejnictwa problematykę wykorzystania infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich streścił dyrektor Andrzej Żurkowski. Po nim pojawił się Wojciech Folejewski – członek z Zarządu i Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, który zaprezentował motywy i idee będące fundamentami inwestycji PKP PLK. Rolę komitetu transportu PAN w innowacyjności infrastruktury kolejowej scharakteryzował natomiast Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP. Referent zaznaczył, że środowisko naukowe zrzeszone w KT PAN oraz w stowarzyszeniach sfederowanych w NOT wielokrotnie zgłaszało swoją gotowość do uczestnictwa w merytorycznej dyskusji dotyczącej polityki transportowej zapewniając sytuację w której projektowane strategie i procesy decyzyjne będą oparte o wiedzę i elementy merytoryczne.
Panel I konferencji dotykał tematyki inwestycji, projektów i modernizacji. Otworzyli go, występując po sobie, Michał Olszewski – dyrektor Biuro Zarządzania Projektami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Maciej Kaczorek – dyrektor Biura Planowania Strategicznego. Pierwszy streścił inwestycje PKP PLK SA w perspektywie finansowej UE 2007- 2013 charakteryzując dwa rodzaje realizowanych projektów- multilokacyjne (ERTMS (ETCS, GSM-R), bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, system informacji pasażerskiej, obiekty inżynieryjne, zasilanie trakcji) oraz inwestycje liniowe. Ponadto skupił się na standardach zarządzania inwestycjami . Maciej Kaczorek natomiast przedstawił plany inwestycyjne w perspektywie 2014- 2020 koncentrując się na nowym podejściu i zmianach w studium wykonalności. Nowości dotyczą przede wszystkim odejścia od podziału na typy inwestycji na modernizację i rewitalizację, unifikacji dokumentów bazowych i zobligowania projektanta do przygotowania propozycji tras objazdowych w harmonogramie prac.
Partnerem konferencji była KONICA MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o. z ramienia której Szymon Szczur – Koordynator ds. Wsparcia Sprzedaży Rozwiązań Biznesowych, scharakteryzował optymalizacja środowiska druku na przykładzie wybranych spółek z GRUPY PKP. Następnie możliwości i plany Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. omówił Daniel Michalak. Efektywne rozwiązania oświetleniowe dla kolei były natomiast tematem prezentacji Leszka Leniarskiego, prezesa zarządu Krulen Sp. z o. o., który jednocześnie starał się odpowiedzieć na pytanie czy oświetlenie jest koniecznością czy ekstrawagancją.
Podczas tego panelu Edyta Jaszczuk-Jezierska, dyrektor Biura Strategii PKP PLK SA, przedstawiła krajową sieć kolejową jako element korytarzy transportowych w Europie kładąc nacisk na konieczność właściwej koordynacji między korytarzami sieci bazowej a korytarzami towarowymi czy też utworzenie spójnej sieci kolejowej zmierza do realizacji celów polityki transportowej UE, wynikających z Białej Księgi oraz polityki TEN-T.
Finansowanie i procedury były tematyką drugiego panelu otwartego przez p.o. dyrektora CUPT Pawła Szaciłło, który określił stan realizacji projektów dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie w Działaniu 7.1 w I półroczu 2014 roku. Krótki raport pozwolił uczestnikom poznać stan projektów zaawansowanych i zakończonych – 18 szt. (17,72% alokacji), projektów w fazie realizacji – 18 szt. (56,20% alokacji) oraz projektów w początkowej fazie realizacji – 22 szt. (23,67% alokacji). Komponenty elastyczne oraz ich warunki stosowania i doboru były natomiast tematem prelekcji Mariusza Zaremby, Product Managera z firmy Transcomfort Sp. z o. o. Po nim Tomasz Stańczak, naczelnik z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad streścił problematykę przygotowania, realizacji i utrzymania na styku inwestycji drogowych i kolejowych (z perspektywy zarządcy dróg kolejowych). Szczególną uwagę Stańczaka przykuły kwestie związane z problemowymi obszarami na styku dróg i kolei w tym przejazdy, obiekty inżynierskie (WK,WD), stan formalny linii kolejowych, trwałość uzgodnień oraz opłaty za naniesienia i korzystanie z terenu. Zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska – Aneta Kruk przedstawiła natomiast wymagania w stosunku do inwestora oraz działania w zakresie usprawnienia procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w kontekście ochrony środowiska w realizowanych projektach inwestycyjnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dwujęzyczną prezentację przygotowała firma ITALCERTIFER SpA w imieniu której Carlo Carganico – Prezes Zarządu & CEO omówił kwestie certyfikacji w Europie. Po nim działania PKP PLK SA w zakresie poprawy parametrów infrastruktury kolejowej zaprezentował Piotr Malepszak, dyrektor Biuro Dróg Kolejowych, który zaznaczył, że konieczne są następujące ruchy:
– faktyczna realizacja MasterPlanu dla transportu kolejowego, jako realnego i najważniejszego planu działania dla infrastruktury kolejowej,
– zrównoważony rozwój transportu – tylko hasło czy możliwość realnych działań (obecnie okres narastania największych dysproporcji marginalizujących rolę transportu kolejowego),
– rozwój infrastruktury kolejowej poprzez pracę u podstaw od utrzymania do budowy KDP, a nie zapełnianie kolejnych stron papieru (wizje, analizy, raporty itd. – często wzajemnie ze sobą sprzeczne.
Panel drugi zamknął Przemysła Steiner, Kierownik Sekcji Klientów Kluczowych z firmy PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy omawiając aspekty prawne i techniczne zabezpieczeń przeciwpożarowych infrastruktury kolejowej.
Część konferencji dotyczącą technologii i usług rozpoczęła prezentacja Pawła Polaka, dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK SA, która podjął tematykę systemu sterowania ruchem kolejowym oraz technologii. Wyzwania związane z urbanizacją, jakością życia czy niepewnością ekonomiczną były punktem wyjścia dla prezentacji Paweł Morawski – Partner Manager PHILIPS LIGHTING Poland S.A., który scharakteryzował nowe technologie oświetleniu. Natomiast nowoczesne metody wykonywania stref przejściowych oraz naprawy obiektów inżynierskich na liniach kolejowych były tematem prezentacji Tomasz Szczepański , Kierownika Sprzedaży MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Wytyczne PKP S.A. w zakresie dynamicznej informacji pasażerskiej projekty SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) były jednymi z głównych tematów wystąpienia Rafała Zbiróga, dyrektora Biura Informatyki PKP PLK SA. Po nim głos zabrał Janusz Pokus, Kierownik Regionu, ROSA – Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego który podjął tematykę innowacyjnych systemów oświetleniowych w technologii LED i anodowanego aluminium do oświetlenia zewnętrznych terenów PKP. Ocynkownię Śląsk reprezentował natomiast Dyrektor ds. Handlu i Produkcji Krzysztof Demendecki, charakteryzując cynkowanie ogniowe jako prostą i skuteczną metodę zabezpieczenia antykorozyjnego. Konferencję zakończyło wystąpienie Andrzeja Kazimierskiego, dyrektora projektu z Biura Energetyki PKP PLK SA, który omówił kwestie związane z wykorzystaniem technologii do poprawy efektywności elektrycznej przedsiębiorstw.
Konferencja poświęcona była tematyce zaprezentowania planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. Miała także na celu poprawę komunikacji między inwestorem a wykonawcą jak również maksymalizację wykorzystania środków przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury. Ilość podjętych tematów, liczba uczestników i firm czy prezentacji jak również rozmowy kuluarowe świadczy o tym, że spotkanie spełniło swoją rolę. Konferencja otworzyła nowe możliwości współpracy. Równocześnie stała się miejsce, które ułatwiło zrozumienie przesłanek jakimi kieruje się narodowy zarządca infrastruktury kolejowej planując kolejne inwestycje.